STL lập trình khái lược trong C++ part 4

Tham khảo tài liệu 'stl lập trình khái lược trong c++ part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 107 Chương 2. BO CHỨA des it endl include int mainfint argc char argv PrintQueue print_queue ị srand time 0 for int i 0 i rand J 25 i print PrintRequest rand cout return 0 Việc kết xuất các thông tin về các yêu cầu in ấn không cần lấy các yêu cầu ra khỏi hảng đợi do vậy ta vẫn có được kết quả phần minh hoạ thực hiện yêu cầu in giống như ví dụ trước khi bổ sung thêm dòng mã sau trước khi kết thúc chương trình. print_queue Active Lóp priority_queue Lớp priority_qưeue cho phép lưu trữ các phần tử cùng kiểu theo trật tự được xác định bởi một hàm so sánh cho trước. Hàm so sánh được người sử dụng đưa vào để ấn định trật tự lưu trữ mong muốn trong trường hợp người dùng không chỉ ra thì hàm mặc định được chỉ định Hàm này là khuôn hỉnh hàm lesso. Ví dụ sau chỉ ra cách lưu trữ các số nguyên theo trật tự từ lớn tới nhỏ. include iostream Sinclude queue Sinclude cstdlib include ctime using namespace std STL - LÁP TRÌNH KHÁI Lược TRONG C 108 í int main ị priority_queue int int_priority_queue ị stand time 0 Tạo ra một số ngẫu nhiên for int i 0 i 100 i rand 25 while cout 1 Biến int_priority_queue sẽ lưu trữ 100 số nguyên từ 0 đển 24. Các số nguyên này được sinh ra một cách ngẫu nhiên và được bổ sung dần dần vào int_priority_queue. Với trật tự lưu trữ như trên hàm top sẽ luôn lấy ra số lớn nhất trong bộ chứa - Trong ví dụ trên int_priority_queue được khai báo là một priority_queue sử dụng tổ chức lưu trữ kiểu vector và có hàm xác định mức ưu tiên là less int . Đây là hai giá trị mặc định cho hai tham số của khuôn hình priority_queue. Khuôn dạng đầy đủ của khuôn hỉnh priority_queue như sau príority_queue typename Ty typename _c vector Ty typename _Pr less _C value_type với _c nhận một trong ba giá trị là vector deque hoặc list _Pr là một hàm hoặc một đối tượng hàm. Ví dụ sau sừ dụng priority_queue đề lưu trừ các từ theo thứ tự từ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    110    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.