LÝ THUYẾT LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hàng không dân dụng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không,. | LUẬT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 66 2006 QH1Ì NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về hàng không dân dụng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về hoạt động hàng không dân dụng bao gồm các quy định về tàu bay cảng hàng không sân bay nhân viên hàng không hoạt động bay vận chuyển hàng không an ninh hàng không trách nhiệm dân sự hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng. 2. Luật này không quy định về hoạt động của tàu bay công vụ bao gồm tàu bay quân sự tàu bay chuyên dụng của lực lượng hải quan công an và các tàu bay khác sử dụng cho mục đích công vụ nhà nước trừ trường hợp tàu bay công vụ được dùng vào mục đích dân dụng hoặc những trường hợp khác được Luật hàng không dân dụng Việt Nam quy định. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam. 2. Tổ chức cá nhân Việt Nam hoạt động hàng không dân dụng ở nước ngoài nếu pháp luật của nước ngoài không có quy định khác. 3. Tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động hàng không dân dụng ở vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. Vùng thông báo bay là khu vực trên không có kích thước xác định mà tại đó dịch vụ thông báo bay và dịch vụ báo động được cung cấp. Điều 3. Áp dụng phỏp luật 1. Đối với những quan hệ xó hội phỏt sinh từ hoạt động hàng không dân dụng không được Luật này điều chỉnh thỡ ỏp dụng cỏc quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam. 2. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với quy định của luật khác về cùng một nội dung liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng thỡ ỏp dụng quy định của Luật này. 3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hũa xó hội chủ nghĩa Việt Nam là .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    11    1    07-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.