Qui trình tuyển dụng

Chữ ký của các đơn vị có liên quan ( Đối với quy trình có chữ ký của các đơn vị có liên quan đến quy trình, đối với hướng dẫn phải có chữ ký của tổ trưởng hoặc trưởng ca thực hiện hướng dẫn này).

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG