Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997. | Luật của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997. Điều 1 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1- Điều 9 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 9. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Tiền tệ là phương tiện thanh toán bao gồm tiền giấy tiền kim loại và các giấy tờ có giá như tiền. 2. Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn nơi mua bán ngắn hạn các giấy tờ có giá bao gồm tín phiếu kho bạc tín phiếu Ngân hàng Nhà nước chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác. 3. Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh toán. 4. Nghiệp vụ thị trường mở là nghiệp vụ mua bán ngắn hạn các giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước thực hiện trên thị trường tiền tệ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 5. Dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 6. Ngoại hối là tiền nước ngoài vàng tiêu chuẩn quốc tế các giấy tờ có giá và các công cụ thanh toán bằng tiền nước ngoài. 7. Hoạt động ngoại hối là các hoạt động đầu tư vay cho vay bảo lãnh mua bán và các giao dịch khác về ngoại hối. 8. Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ giữa giá trị của đồng Việt Nam với giá trị của đồng tiền nước ngoài. 9. Dự trữ quốc tế là Dự trữ ngoại hối nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quản lý và Dự trữ ngoại hối của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. 10. Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng có bảo đảm của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.