LUậT SửA đổI, Bổ SUNG MộT Số đIềU CủA LUậT HàNG KHôNG DâN DụNG VIệT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1991. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam như sau: 1- Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 6 1- Quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng bao gồm: a). | LUậT SửA đổi Bổ SUNG MộT Số điều CủA LUậT HàNG KHÔNG DâN DụNG ViệT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Luật này sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1991. Điều 1 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam như sau 1- Điều 6 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 6 1- Quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng bao gồm a Lập quy hoạch kế hoạch và chính sách phát triển ngành hàng không dân dụng b Ban hành các văn bản pháp quy ký kết tham gia và bảo đảm thực hiện các điều ước quốc tế về hàng không dân dụng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hàng không dân dụng c Thiết lập quản lý và tổ chức khai thác các đường hàng không quản lý vùng thông báo bay và quản lý bay quy hoạch và quản lý hệ thống kỹ thuật thông tin phục vụ hoạt động hàng không dân dụng d Quy hoạch thành lập đăng ký quản lý và tổ chức khai thác cảng hàng không sân bay dân dụng đ Quản lý vận chuyển hàng không quản lý các đề án thành lập sáp nhập giải thể các doanh nghiệp vận chuyển hàng không và các dự án hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hàng không dân dụng e Đăng ký tầu bay quản lý việc nhập khẩu xuất khẩu tầu bay trang bị thiết bị vật tư phục vụ hàng không dân dụng quản lý giám sát việc sửa chữa bảo dưỡng tầu bay động cơ tầu bay việc sản xuất trang bị thiết bị của tầu bay và các trang bị thiết bị vật tư khác phục vụ hoạt động hàng không dân dụng g Cấp đình chỉ gia hạn sửa đổi thu hồi hoặc huỷ bỏ các chứng chỉ bằng giấy phép và các giấy tờ tài liệu khác liên quan tới hoạt động hàng không dân dụng h Tổ chức và bảo đảm thực hiện an ninh an toàn hàng không an ninh quốc gia tổ chức và bảo đảm an ninh an toàn các chuyến bay chuyên cơ và các chuyến bay đặc biệt i Tổ chức việc tìm kiếm - cứu nguy và điều tra tai nạn hàng không k Quản lý việc đào tạo tuyển chọn và phát triển nhân lực của ngành hàng không dân dụng l Quản lý hoạt động khoa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
74    112    3    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.