Tìm hiểu về LUẬT BẢO VỆ CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Chương I Những quy định chung Điều 1. Trẻ em Trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dưới mưới sáu tuổi. Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định các quyền. | LUẬT Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Chương I Những quy định chung Điều 1. Trẻ em Trẻ em quy định trong Luật này là công dân Việt Nam dưới mưới sáu tuổi. Điều 2. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định các quyền cơ bản bổn phận của trẻ em trách nhiệm của gia đình Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. 2. Luật này được áp dụng đối với cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức kinh tế đơn vị sự nghiệp đơn vị vũ trang nhân dân gia đình và công dân Việt Nam sau đây gọi chung là cơ quan tổ chức gia đình cá nhân tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam người nước ngoài cư trú tại Việt Nam trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh không bình thường về thể chất hoặc tinh thần không đủ điều kiện để thực hiện quyền cơ bản và hoà nhập với gia đình cộng đồng. 2. Trẻ em lang thang là trẻ em rời bỏ gia đình tự kiếm sống nơi kiếm sống và nơi cư trú không ổn định trẻ em cùng với gia đình đi lang thang. 3. Gia đình thay thế là gia đình hoặc cá nhân nhận chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 4. Cơ sở trợ giúp trẻ em là tổ chức được thành lập để bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Điều 4. Không phân biệt đối xử với trẻ em Trẻ em không phân biệt gái trai con trong giá thú con ngoài giá thú con đẻ con nuôi con riêng con chung không phân biệt dân tộc tín ngưỡng tôn giáo thành phần địa vị xã hội chính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    606    2    21-04-2024
124    71    5    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.