Tài liệu LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu. | LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước tiền tài sản nhà nước lao động thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cơ quan tổ chức cá nhân quản lý sử dụng ngân sách nhà nước tiền tài sản nhà nước lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên. 2. Công dân và tổ chức không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng tiền tài sản lao động thời gian lao động và tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Đối với việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước tiền tài sản nhà nước lao động thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên ở những lĩnh vực đã có định mức tiêu chuẩn chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì tiết kiệm là việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức tiêu chuẩn chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định hoặc sử dụng đúng định mức tiêu chuẩn chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định. 1 2. Lãng phí là việc quản lý sử dụng tiền tài sản lao động thời gian lao động và tài nguyên thiên nhiên không hiệu quả. Đối với lĩnh vực đã có định mức tiêu chuẩn chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì lãng phí là việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước tiền tài sản nhà nước lao động thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên vượt định mức tiêu chuẩn chế độ hoặc không đạt mục tiêu đã định. 3. Tài sản nhà nước là tài sản hình thành

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    15    2    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.