Tìm hiểu LUẬT THANH NIÊN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thanh niên. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Thanh niên Thanh niên quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi. Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định về quyền và. | LUẬT THANH NIÊN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về thanh niên. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Thanh niên Thanh niên quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi. Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trách nhiệm của Nhà nước gia đình và xã hội đối với thanh niên tổ chức thanh niên. 2. Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức kinh tế đơn vị sự nghiệp đơn vị vũ trang nhân dân và công dân Việt Nam sau đây gọi là cơ quan tổ chức cá nhân . 3. Cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến thanh niên Việt Nam cũng áp dụng theo quy định của Luật này trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên 1. Thanh niên có các quyền nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp pháp luật và các quyền nghĩa vụ theo quy định của Luật này. 1 2. Thanh niên không phân biệt dân tộc nam nữ thành phần xã hội tín ngưỡng tôn giáo trình độ văn hoá nghề nghiệp đều được tôn trọng và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Điều 4. Trách nhiệm của Nhà nước gia đình và xã hội đối với thanh niên 1. Thanh niên là tương lai của đất nước là lực lượng xã hội hùng hậu có tiềm năng to lớn xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đào tạo bồi dưỡng và phát huy thanh niên là trách nhiệm của Nhà nước gia đình và xã hội. 2. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho thanh niên học tập lao động giải trí phát triển thể lực trí tuệ bồi dưỡng về đạo đức truyền thống dân tộc ý

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    120    3    06-12-2023
158    34    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.