Tìm hiểu về LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về Công an nhân dân. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp. | LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về Công an nhân dân. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức hoạt động chức năng nhiệm vụ quyền hạn và chế độ chính sách đối với Công an nhân dân. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với Công an nhân dân cơ quan tổ chức công dân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài cư trú hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa phát hiện ngăn chặn đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. 2. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội là phòng ngừa phát hiện ngăn chặn đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội. 3. Sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ là công dân Việt Nam được tuyển chọn đào tạo huấn luyện và hoạt động trong các lĩnh vực nghiệp vụ của Công an nhân dân được Nhà nước phong thăng cấp bậc hàm cấp tướng cấp tá cấp uý hạ sĩ quan. 1 4. Sĩ quan hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật hoạt động trong Công an nhân dân được Nhà nước phong thăng cấp bậc hàm cấp tá cấp uý hạ sĩ quan. 5. Hạ sĩ quan chiến sĩ phục vụ có thời hạn là công dân Việt Nam được tuyển chọn vào phục vụ trong Công an nhân dân thời hạn 3 năm được Nhà nước phong thăng cấp bậc hàm Thượng sĩ Trung sĩ Hạ sĩ Binh nhất Binh nhì. 6. Công nhân viên chức là người được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được Nhà nước phong cấp bậc hàm sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ. 7. Biện pháp nghiệp vụ là các biện pháp công tác của Công an nhân dân được thực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.