Tài liệu LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng. 2. Tham. | LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về phòng chống tham nhũng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về phòng ngừa phát hiện xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân trong phòng chống tham nhũng. 2. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi. 3. Người có chức vụ quyền hạn bao gồm a Cán bộ công chức viên chức b Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp công nhân quốc phòng trong cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ sĩ quan hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân c Cán bộ lãnh đạo quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước cán bộ lãnh đạo quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp d Người được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ công vụ đó. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Tài sản tham nhũng là tài sản có được từ hành vi tham nhũng tài sản có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng. 1 2. Công khai là việc cơ quan tổ chức đơn vị công bố cung cấp thông tin chính thức về văn bản hoạt động hoặc về nội dung nhất định. 3. Minh bạch tài sản thu nhập là việc kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai và khi cần thiết được xác minh kết luận. 4. Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền hách dịch gây khó khăn phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ công vụ. 5. Vụ lợi là lợi ích vật chất tinh thần mà người có chức vụ quyền hạn đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng. 6. Cơ quan tổ chức đơn vị bao gồm cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội đơn vị vũ trang nhân dân đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp của Nhà nước và cơ quan tổ chức đơn vị khác có sử dụng ngân sách .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    203    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.