Tìm hiểu về LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung các điều sau. | LUẬT S ỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU N ẠI TỐ CÁO C ỦA QUỐC HỘI NƯỚC Cộng H Òa xã H ỘI chủ nghĩa VIỆT NAM S Ố 58 2005 QH11 NGAY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004. Điều 1 Sửa đổi bổ sung các điều sau đây của Luật khiếu nại tố cáo 1. Khoản 16 Điều 2 được sửa đổi bổ sung như sau 16. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật bao gồm quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu quyết định giải quyết khiếu nại lần hai mà trong thời hạn do pháp luật quy định người khiếu nại không khiếu nại tiếp không khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án. 2. Điều 17 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 17 1. Người khiếu nại có các quyền sau đây a Tự mình khiếu nại trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức làm chủ được hành vi của mình thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại trường hợp người khiếu nại ốm đau già yếu có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được uỷ quyền cho cha mẹ vợ chồng anh chị em ruột con đã thành niên hoặc người khác để khiếu nại b Nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật trong quá trình khiếu nại c Biết các bằng chứng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại đưa ra bằng chứng về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về bằng chứng đó d Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại biết thông tin tài liệu của việc giải quyết khiếu nại nhận quyết định giải quyết khiếu nại đ Được khôi phục quyền lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật e Khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
60    53    3    29-11-2023
1    57    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.