PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ TỔ CHƯC VIỆN KIỂM SOÁT QUÂN SỰ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân; Pháp lệnh này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát quân sự. C H Ư ƠN G I N H ỮN G Q U Y Đ ỊN H C HU N G Đ iều 1 Các Viện Kiểm sát quân sự. | PHÁP LỆNH C ỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05 2002 PL -UBTVQH11 NGÀY 04 TIIÁNGJ1 NĂM 2002 VỀ TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT QUÂN Sự Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân Pháp lệnh này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát quân sự. CHƯƠNG I NH ỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Các Viện Kiểm sát quân sự thuộc hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong Quân đội. Trong phạm vi chức năng của mình Viện Kiểm sát quân sự có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân bảo vệ an ninh quốc phòng kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội bảo vệ tài sản của Nhà nước của tập thể bảo vệ tính mạng sức khoẻ tài sản tự do danh dự và nhân phẩm của quân nhân công chức công nhân quốc phòng và của các công dân khác bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước của tập thể quyền và lợi ích hợp pháp của quân nhân công chức công nhân quốc phòng và của công dân khác đều phải được xử lý theo pháp luật. Điều 2 Viện Kiểm sát quân sự thực hiện chức năng nhiệm vụ bằng những công tác sau đây 1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đối với các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự 2. Điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp trong Quân đội 3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự của To à án quân sự 4. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án quyết định của To à án quân sự 5. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.