PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN

Để bảo đảm an toàn sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân; thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ y, dược; thống nhất quản lý và đưa việc hành nghề y, dược tư nhân vào hoạt động theo pháp luật; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ. | PHÁP LỆNH C ỦA UỶ BAN thường vụ quốc hội số 07 2003 PL -UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ H ÀNH NGH Ề Y DƯỢC TƯ NHÂN Để bảo đảm an toàn sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám bệnh chữa bệnh của nhân dân thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ y dược thống nhất quản lý và đưa việc hành nghề y dược tư nhân vào hoạt động theo pháp luật Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân Căn cứ vào Nghị quyết số 12 2002 QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI 2002-2007 và năm 2003 Pháp lệnh này quy định về hành nghề y dược tư nhân. CHƯƠNG I NH ỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Cá nhân tổ chức trong nước và cá nhân tổ chức nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định của Pháp lệnh này được hành nghề y dược tư nhân. Điều 2 1. Hành nghề y dược tư nhân bao gồm A Hành nghề y B Hành nghề y dược học cổ truyền C Hành nghề dược D Hành nghề vắc xin sinh phẩm y tế Đ Hành nghề trang thiết bị y tế. 2. Các cơ sở hành nghề y dược tư nhân bao gồm A Cơ sở y dược tư nhân B Cơ sở y dược dân lập C Cơ sở y dược có vốn đầu tư nước ngoài. Điều 3 Trong Pháp lệnh này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Hành nghề y dược tư nhân là việc cá nhân hoặc tổ chức đăng ký để thực hiện khám bệnh chữa bệnh kinh doanh dược vắc xin sinh phẩm y tế trang thiết bị y tế theo quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Cơ sở y dược tư nhân là cơ sở do cá nhân hộ gia đình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và quản lý điều hành. 3. Cơ sởy dược dân lập là cơ sở do tổ chức đứng ra thành lập được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước do tổ chức cá nhân đóng góp và tự quản lý điều hành. 4. Chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.