PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Căn cứ vào Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002- 2007) và năm 2003; Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ,. | PHÁP LỆNH C ỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 11 2003 PL -UBTVQH11 NGÀY 29 THÁNg 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI BỔ SUNG M ỘT SỐ ĐIỀU C ỦA pháp lệnh cán bộ công CH ỨC Căn cứ vào Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Nghị quyết số 12 2002 QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóaXI 2002- 2007 và năm 2003 Pháp lệnh này sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ công chức đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 02 năm 1998. Điều 1 Sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ công chức 1- Điều 1 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 1 1. Cán bộ công chức quy định tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam trong biên chế bao gồm a Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi chung là cấp tỉnh ở huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh sau đây gọi chung là cấp huyện b Những người được tuyển dụng bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương cấp tỉnh cấp huyện c Những người được tuyển dụng bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương cấp tỉnh cấp huyện d Những người được tuyển dụng bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội đ Thẩm phán Tòa án nhân dân Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân e Những người được tuyển dụng bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.