PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Pháp lệnh này quy định về thi hành án dân sự. C H Ư ƠN G I N H ỮN G Q U Y Đ ỊN H C HU N G Đ iều 1 . Phạm vi điều chỉnh 1. Pháp lệnh này quy định về tổ chức và thủ tục thi hành án dân sự. 2. Bản. | PHÁP LỆNH C ỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 13 2004 PL -UBTVQH11 NGÀY 14 THÁNG 01 NÃM 2004 VỀ THI H ÀNH ÁN DÂN S Ự Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Pháp lệnh này quy định về thi hành án dân sự. CHƯƠNG I NH ỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Pháp lệnh này quy định về tổ chức và thủ tục thi hành án dân sự. 2. Bản án quyết định dân sự nói trong Pháp lệnh này bao gồm A Bản án quyết định của Tòa án về dân sự hôn nhân và gia đình lao động kinh tế B Bản án quyết định dân sự của Toà án nước ngoài quyết định của Trọng tài nước ngoài được Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam C Quyết định về dân sự phạt tiền tịch thu tài sản xử lý vật chứng tài sản truy thu tiền tài sản thu lợi bất chính án phí trong bản án quyết định của Tòa án về hình sự D Quyết định về phần tài sản trong bản án quyết định của Tòa án về hành chính Đ Quyết định tuyên bố phá sản E Quyết định của Trọng tài thương mại Việt Nam G Bản án quyết định khác do pháp luật quy định. Đi ều 2. Những bản án quyết định dân sự được thi hành Những bản án quyết định dân sự được thi hành theo Pháp lệnh này bao gồm 1. Những bản án quyết định dân sự quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh này đã có hiệu lực pháp luật A Bản án quyết định hoặc phần bản án quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm B Bản án quyết định của Toà án cấp phúc thẩm C Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Toà án D Bản án quyết định dân sự của Toà án nước ngoài quyết định của Trọng tài nước ngoài đã được Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam Đ Quyết định của Trọng tài thương mại Việt Nam có hiệu lực thi hành 2. Những bản án quyết định dân sự quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh này chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay A Bản án quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm về cấp dưỡng trả lương trả công lao động trợ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.