PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ PHÁP LỆNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 17/2003/QH11 ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004; Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã được Uỷ. | PHÁP LỆNH C ỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 14 2004 PL -UBTVQH11 NGÀY 24 THaNG 3 NÃM 2004 sửa đổi bổ SUNG M ỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU nhập cao Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Nghị quyết số 17 2003 QH11 ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 4 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 Pháp lệnh này sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2001. Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 1. Điều 2 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 2 Các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập bao gồm 1. Thu nhập thường xuyên dưới các hình thức tiền lương tiền công các khoản phụ cấp tiền thưởng các khoản thu nhập từ dịch vụ khoa học kỹ thuật tiền bản quyền sử dụng sáng chế nhãn hiệu dịch vụ tin học dịch vụ tư vấn đào tạo dịch vụ đại lý thu nhập về tiền nhuận bút hoa hồng môi giới các khoản thu nhập ngoài tiền lương tiền công do tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trừ các khoản thu nhập quy định tại Điều 3 của Pháp lệnh này 2. Thu nhập không thường xuyên dưới các hình thức A Chuyển giao công nghệ trừ trường hợp biếu tặng B Trúng thưởng xổ số. 2. Điều 3 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 3 1. Tạm thời chưa thu thuế đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng lãi tiền gửi tiết kiệm lãi mua tín phiếu trái phiếu kỳ phiếu cổ phiếu. 2. Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập bao gồm A Phụ cấp lưu động phụ cấp độc hại nguy hiểm phụ cấp khu vực phụ cấp thâm niên đối với lực lượng vũ trang hải quan và cơ yếu phụ cấp chức vụ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công chức phụ cấp đặc biệt đối với một số đảo xa và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    88    1    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.