PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Nghị quyết số 21/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004; Pháp lệnh này quy định về giống cây trồng. C H Ư ƠN G I N H ỮN G Q U Y Đ ỊN H C. | PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SOJ5 2004 PL-UBTVQH11 NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2004 VỀ GIỐNG CÂY TR ỒNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Nghị quyết số 21 2003 QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2004 Pháp lệnh này quy định về giống cây trồng. CHƯƠNG I NH ỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Pháp lệnh này quy định về quản lý và bảo tồn nguồn gen cây trồng nghiên cứu chọn tạo khảo nghiệm kiểm định kiểm nghiệm công nhận bảo hộ giống cây trồng mới bình tuyển công nhận cây mẹ cây đầu dòng vườn giống rừng giống sản xuất kinh doanh giống cây trồng quản lý chất lượng giống cây trồng. Đi ều 2. Đối tượng áp dụng Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức cá nhân Việt Nam tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Pháp lệnh này thì áp dụng điều ước quốc tế đó. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Pháp lệnh này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Giống cây trồng là một quần thể cây trồng đồng nhất về hình thái và có giá trị kinh tế nhất định nhận biết được bằng sự biểu hiện của các đặc tính do kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất một đặc tính và di truyền được cho đời sau. Giống cây trồng được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp và thuỷ sản bao gồm hạt củ quả rễ thân cành lá cây con mắt ghép chồi hoa mô tế bào bào tử sợi nấm rong tảo và vi tảo. 2. Giống cây trồng mới là giống cây trồng mới được chọn tạo ra hoặc mới được nhập khẩu lần đầu có tính khác biệt tính đồng nhất tính ổn định nhưng chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh. 3. Giống cây trồng mới .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
121    61    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.