PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ GIỐNG VẬT NUÔI

Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về giống vật nuôi', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ J6 2004 PL-UBTVQH11 NGÀY 24 THÁnG 3 NĂM 2004 VỀ GIỐNG VẬT NUÔI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Nghị quyết số 21 2003 QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2004 Pháp lệnh này quy định về giống vật nuôi. CHƯƠNG I NH ỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Pháp lệnh này quy định về quản lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi nghiên cứu chọn tạo khảo nghiệm kiểm định và công nhận giống vật nuôi mới sản xuất kinh doanh giống vật nuôi quản lý chất lượng giống vật nuôi. Đi ều 2. Đối tượng áp dụng Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức cá nhân Việt Nam tổ chức cá nhân nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực giống vật nuôi trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Pháp lệnh này thì áp dụng điều ước quốc tế đó. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Pháp lệnh này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Giống vật nuôi là quần thể vật nuôi cùng loài cùng nguồn gốc có ngoại hình và cấu trúc di truyền tương tự nhau được hình thành củng cố phát triển do tác động của con người giống vật nuôi phải có số lượng nhất định để nhân giống và di truyền được những đặc điểm của giống cho thế hệ sau. Giống vật nuôi bao gồm các giống gia súc gia cầm ong tằm động vật thuỷ sản và các sản phẩm giống của chúng như tinh phôi trứng giống ấu trùng và vật liệu di truyền giống. 2. Giống vật nuôi thuần chủng là giống ổn định về di truyền và năng suất giống nhau về kiểu gen ngoại hình và khả năng kháng bệnh. 3. Đàn giống cụ kỵ là đàn giống vật nuôi thuần chủng hoặc đàn giống đã được chọn tạo nuôi dưỡng để sản xuất ra đàn giống ông bà. 4. Đàn giống ông bà là đàn giống vật nuôi nhân từ đàn giống cụ kỵ để sản xuất ra đàn giống bố mẹ.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    87    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.