PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHÁP LỆNH C ỦA UỶ BAN thường vụ quốc hội số 21 2004 PL -UBTVQH11 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Nghị quyết số 21 2003 QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2004 Pháp lệnh này quy định về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. CHƯƠNG I NH ỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Công dân có tín ngưỡng tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau. Điều 2 Chức sắc nhà tu hành và công dân có tín ngưỡng tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân. Chức sắc nhà tu hành có trách nhiệm thường xuyên giáo dục cho tín đồ lòng yêu nước thực hiện quyền nghĩa vụ công dân và ý thức chấp hành pháp luật. Điều 3 Trong Pháp lệnh này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thể hiện sự tôn thờ tổ tiên tưởng niệm và tôn vinh những người có công với nước với cộng đồng thờ cúng thần thánh biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về lịch sử văn hóa đạo đức xã hội. 2. Cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng bao gồm đình đền miếu am từ đường nhà thờ họ và những cơ sở tương tự khác. 3. Tổ chức tôn giáo là tập hợp những người cùng tin theo một hệ thống giáo lý giáo luật lễ nghi và tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận. 4. Tổ chức tôn giáo cơ sở là đơn vị cơ sở của tổ chức tôn giáo bao gồm ban hộ tự hoặc ban quản trị chùa của đạo Phật giáo xứ của đạo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    55    2    03-12-2023
2    99    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.