PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ CHỐNG TRỢ CẤP HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM

Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào việt nam', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 22 2004 PL-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁnG 8 NĂM 2004 VỀ CHỐNG TRỢ C ẤP H ÀNG HÓA NH ẬP KHẨU V ÀO VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1991 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu ngày 05 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu ngày 20 tháng 5 năm 1998 Căn cứ vào Nghị quyết số 21 2003 QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2004 Pháp lệnh này quy định về chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. CHƯƠNG I NH ỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Pháp lệnh này quy định về các biện pháp chống trợ cấp thủ tục nội dung điều tra để áp dụng và việc áp dụng các biện pháp đó đối với hàng hoá được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Pháp lệnh này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Trợ cấp là sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ hoặc cơ quan của Chính phủ dành cho tổ chức cá nhân khi sản xuất xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam và đem lại lợi ích cho tổ chức cá nhân đó. 2. Ngành sản xuất trong nước là tập hợp các nhà sản xuất trong nước hoặc đại diện của họ có khối lượng số lượng hoặc trị giá hàng hóa sản xuất chiế m tỷ lệ chủ yếu trong tổng khối lượng số lượng hoặc trị giá hàng hoá tương tự được sản xuất ở trong nước với điều kiện các nhà sản xuất này không nhập khẩu và không có mối quan hệ liên kết trực tiếp với tổ chức cá nhân sản xuất xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa bị yêu cầu áp dụng biện pháp chống trợ cấp. 3. Thuế chống trợ cấp là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG