PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Để đấu tranh phòng ngừa và chống vi phạm hành chính, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn. | PHÁP LỆNH C ỦA UỶ BAN thường vụ quốc hội số 44 2002 PL -UBTVQH10 NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2002 về việc xử lý VI PH ẠM H ÀNH CHÍNH Để đấu tranh phòng ngừa và chống vi phạm hành chính góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội bảo vệ lợi ích của Nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2002 Pháp lệnh này quy định về xử lý vi phạm hành chính. CHƯƠNG I NH ỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Đi ều 1. Xử lý vi phạm hành chính 1. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. 2. Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân cơ quan tổ chức sau đây gọi chung là cá nhân tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. 3. Các biện pháp xử lý hành chính khác được áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại các điều 23 24 25 26 và 27 của Pháp lệnh này. Đi ều 2. Thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính hình thức xử phạt biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước quy định chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn đưa vào trường giáo dưỡng đưa vào cơ sở giáo dục đưa vào cơ sở chữa bệnh quản chế hành chính. Đi ều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính 1. Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    278    1    10-12-2023
12    56    2    10-12-2023
11    59    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.