Windows Server 2003 Best Practices for Enterprise Deployments phần 5

với tất cả các cầu các trang web liên kết trang web với trang web S4 Liên kết với HQ1 Liên kết trang web BU với HQ2 Trang web liên kết trang web liên kết Loại Chi phí sao chép ưu tiên cao có thể xảy ra ngay lập tức. • trang web đều có một lộ trình sao chép dự phòng với chi phí cao hơn. Liên kết tốc độ để HQ | Srflpo VpDFo MeẾgevarn c2 spíit U Pirfe dfistered vers io nt P https WwW. 8iim 4. Now add a replication partner. This partner is the second server you will prepare afterwards. Right-click on Replication Partners and select New Replication Partner. Type in the name of the other server. If it isn t available you will get another dialog box stating the server name cannot be validated. If so type in the server s IP address and click OK. 5. Right-click on Replication Partners to set replication Properties. Make sure the option to Replicate only with partners is set under the General tab then move to the Push Replication tab. Select all the options on this tab. This will turn on real-time replication. 6. Configure Pull Replication settings on the appropriate tab and then turn on the Enable automatic partner configuration option in the Advanced tab. WINS uses multicasting to provide configuration parameters to its replication partners. This ensures consistent configurations. 7. Click OK to close the dialog box. That s it your first Network Infrastructure Server configuration is complete. NOTE More information on WINS is available at http technet treeview url TechNet prodtechnol windows2000serv evaluate featfunc and in the TechNet articles Q185786 and Q239950. Simpo PCtDFp Mee rg e femsdgSpnifi ưhrelgisệe pe ds V eNrstio nr-k Configuring the Secoid Network Infrastructure Server The configuration of the second Network Infrastructure Server is the same as the first but in reverse. You need to install and configure both DHCP and WINS. Create all of the DHCP scopes in the DHCP server make sure that these scopes are the reverse of the 80 20 configuration you performed on the first server activate all scopes and authorize the DHCP server. Don t forget to set DHCP server credentials to ensure secure DNS updates. When you are finished with DHCP configure WINS properties and create the WINS replication .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    88    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.