LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 02/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm. | LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO Lực GIA ĐÌNH CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII KY họp thứ 2 SỐ 02 2007 QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật phòng chống bạo lực gia đình. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình trách nhiệm của cá nhân gia đình cơ quan tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. 2. Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất tinh thần kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Điều 2. Các hành vi bạo lực gia đình 1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm a Hành hạ ngược đãi đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ tính mạng b Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự nhân phẩm c Cô lập xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng d Ngăn cản việc thực hiện quyền nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông bà và cháu giữa cha mẹ và con giữa vợ và chồng giữa anh chị em với nhau đ Cưỡng ép quan hệ tình dục e Cưỡng ép tảo hôn cưỡng ép kết hôn ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ g Chiếm đoạt huỷ hoại đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình h Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức đóng góp tài chính quá khả năng của họ kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính i Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở. 2. Hành vi bạo lực quy định tại khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với thành viên gia đình của vợ chồng đã ly hôn hoặc nam nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng. Điều 3. Nguyên tắc phòng chống bạo lực gia đình 1. Kết hợp và thực hiện đồng bộ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    57    2    06-12-2023
101    288    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.