quan đến chất lượng sản sau: cung ứng dịch vụ nhằm tiêu dùng thông qua trao t

quan đến chất lượng sản sau: cung ứng dịch vụ nhằm tiêu dùng thông qua trao t an toàn (sau đây gọi là hoá trong điều kiện vận mục đích, không gây hại toàn (sau đây gọi là sản ng điều kiện vận chuyển, ch, vẫn tiềm ẩn khả năng rường. h một hay nhiều đặc tính h. n phẩm, hàng hóa so với huẩn kỹ thuật tương ứng iệm. ù hợp của sản phẩm, quá công bố áp dụng (gọi là ật (gọi là chứng nhận hợp rình nhất định nhằm đánh oá với yêu cầu quy định ệc cơ quan nhà nước có Nam chấp. | L c sau cung ứng dịch vụ nhằm tiêu dùng thông qua trao t an toàn sau đây gọi là hoá trong điều kiện vận mục đích không gây hại oàn sau đây gọi là sản Ig điều kiện vận chuyển h vẫn tiềm ẩn khả năng ường. 1 một hay nhiều đặc tính h. I phẩm hàng hóa so với luẩn kỹ thuật tương ứng iệm. ù hợp của sản phẩm quá ông bố áp dụng gọi là t gọi là chứng nhận hợp ình nhất định nhằm đánh oá với yêu cầu quy định ệc cơ quan nhà nước có Nam chấp nhận kết quả của quốc gia vùng lãnh vụ hàng hoá đã qua sừ hàng hoá phục vụ quốc khác phải tuân thủ các ại thể bằng văn bản pháp a xã hội chủ nghĩa Việt zủa Luật này thì áp dụng hàng hoá ĩn cơ sở tiêu chuẩn công vào khả năng gây mất an ất lượng trên cơ sở tiêu ất lượng trên cơ sở quy nước có thẩm quyền ban .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.