TÌM HIỂU VỀ LUẬT HÓA CHẤT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hóa chất. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối. | LUẬT HÓA CHẤT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 2 SỐ 06 2007 QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật hóa chất. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động hóa chất an toàn trong hoạt động hóa chất quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động hóa chất quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức cá nhân tham gia hoạt động hóa chất tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 3. Áp dụng pháp luật 1. Hoạt động hóa chất phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Hoạt động liên quan đến chất phóng xạ chất thải phóng xạ tuân theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ năng lượng nguyên tử. 3. Trường hợp quy định của Luật này khác với quy định của điều ước quốc tế liên quan đến hóa chất và hoạt động hóa chất mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó. Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Hóa chất là đơn chất hợp chất hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên nguyên liệu nhân tạo. 2. Chất là đơn chất hợp chất kể cả tạp chất sinh ra trong quá trình chế biến những phụ gia cần thiết để bảo đảm đặc tính lý hóa ổn định không bao gồm các dung môi mà khi tách ra thì tính chất của chất đó không thay đổi. 3. Hỗn hợp chất là tập hợp của hai hoặc nhiều chất mà giữa chúng không xảy ra phản ứng hóa học trong điều kiện bình thường. 4. Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất 2 a Dễ nổ b Ôxy hóa mạnh c Ăn mòn mạnh d Dễ cháy đ Độc cấp tính e Độc mãn tính g Gây .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    8    1    27-07-2021
15    9    1    27-07-2021