KIẾN THỨC LUẬT ĐẶC XÁ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật đặc xá. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, người được đặc xá. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với: 1. Người bị. | LUẬT Đặc xá CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 2 SỐ 07 2007 QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NÃM 2007 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật đặc xá. Chương I NHỮNG QUY định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thời điểm trình tự thủ tục thẩm quyền trách nhiệm thực hiện đặc xá điều kiện quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá người được đặc xá. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với 1. Người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân 2. Cơ quan tổ chức công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức cá nhân nước ngoài tổ chức quốc tế cư trú hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến hoạt động đặc xá. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân nhân sự kiện trọng đại ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. 2. Quyết định về đặc xá là văn bản do Chủ tịch nước ban hành quy định thời điểm đặc xá đối tượng điều kiện của người được đề nghị đặc xá và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc thực hiện đặc xá. 3. Quyết định đặc xá là văn bản của Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân. 4. Hội đồng tư vấn đặc xá là tổ chức liên ngành gồm đại diện các cơ quan tổ chức có liên quan do Chủ tịch nước quyết định thành lập để triển khai thực hiện Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và tham mưu tư vấn cho Chủ tịch nước thực hiện hoạt động đặc xá. Điều 4. Nguyên tắc thực hiện đặc xá 1. Tuân thủ Hiến pháp pháp luật bảo đảm lợi ích của Nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 2. Bảo đảm dân chủ khách quan công bằng công khai minh bạch. 3. Bảo đảm yêu cầu về đối nội đối ngoại an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    1    20-06-2021