Tìm hiểu về LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức. | LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG Tài sản nhà nước Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định chế độ quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước đơn vị vũ trang nhân dân đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp sau đây gọi chung là cơ quan tổ chức đơn vị bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan tổ chức đơn vị máy móc phương tiện vận tải trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do pháp luật quy định. 2. Việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Điều 2. Nguyên tắc quản lý sử dụng tài sản nhà nước 1. Mọi tài sản nhà nước đều được Nhà nước giao cho cơ quan tổ chức đơn vị quản lý sử dụng. 2. Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước được thực hiện thống nhất có phân công phân cấp rõ thẩm quyền trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước. 3. Tài sản nhà nước phải được đầu tư trang bị và sử dụng đúng mục đích tiêu chuẩn định mức chế độ bảo đảm công bằng hiệu quả tiết kiệm. 4. Tài sản nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua bán thuê cho thuê liên doanh liên kết thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 5. Tài sản nhà nước được bảo dưỡng sửa chữa bảo vệ theo chế độ quy định. 6. Việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện công khai minh bạch mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản nhà nước

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.