LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN

căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản số 30/2004/QH11. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản: 1. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 18. Đăng ký kế hoạch xuất bản 1. Trước khi xuất bản, nhà xuất bản phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Bộ Thông tin và Truyền thông. | LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất bản số 30 2004 QH11. Điều 1 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất bản 1. Điều 18 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 18. Đăng ký kế hoạch xuất bản 1. Trước khi xuất bản nhà xuất bản phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Bộ Thông tin và Truyền thông và phải được Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng văn bản. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được đăng ký kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng văn bản việc đăng ký kế hoạch xuất bản. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mẫu đăng ký kế hoạch xuất bản. 2. Kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản phải phù hợp với tôn chỉ mục đích chức năng nhiệm vụ của nhà xuất bản và có giá trị thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 của năm kế hoạch. 2. Điều 26 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 26. Thông tin ghi trên xuất bản phẩm 1. Trên sách và tài liệu dưới dạng sách sau đây gọi chung là sách phải ghi các thông tin sau a Tên sách tên tác giả tên người chủ biên nếu có tên người dịch nếu là sách dịch hoặc tên người phiên âm nếu là sách phiên âm từ chữ Nôm tên người hiệu đính nếu có tên nhà xuất bản hoặc cơ quan tổ chức được phép xuất bản tên tổ chức cá nhân liên kết xuất bản nếu có năm xuất bản số thứ tự của tập số lần tái bản đối với sách dịch phải ghi tên nguyên bản tên tác giả tên nhà xuất bản nước ngoài năm xuất bản ở nước ngoài nếu dịch từ ngôn ngữ 2 khác với ngôn ngữ nguyên bản thì phải ghi rõ ngôn ngữ và tên người dịch bản đó b Tên người chịu trách nhiệm xuất bản tên người biên tập nội dung khuôn khổ sách số đăng ký kế hoạch xuất bản số quyết định xuất bản của giám đốc nhà xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản tên người trình bày minh họa tên người biên tập kỹ thuật tên người sửa bản in số lượng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG