Windows Server 2003 Clustering & Load Balancing phần 8

bạn không cần phải cấu hình các bộ chuyển đổi để nhận ra điều này địa chỉ MAC. Nếu card mạng của bạn không hỗ trợ trọng các địa chỉ MAC, bạn sẽ cần để có được một điều đó không. Thiết kế một giải pháp Clustered với Windows Server 2003 | Chapter 6 Designing a Highly Available Solution with Windows Services 269 8. Now you re ready to configure DHCP as a resource in the cluster. To do this open the Cluster Administrator tool as shown in Figure 6-2. Once opened you can go to the File menu and choose to configure a new application. Once selected open the Cluster Application Wizard. Figure 6-1. Viewing the DHCP Server console 270 Windows Server 2003 Clustering Load Balancing Figure 6-2. Cluster Administrator 9. When you open the wizard as seen in the following illustration you begin the process of creating a DHCP cluster. The wizard helps to configure an application to run in a cluster. This wizard takes you through all the steps you need to follow to create or select a Virtual Server and prepare an application to be clustered. Next as seen in Figure 6-3 you can create a Virtual Server. Again to reiterate what was learned in past chapters a Virtual Server is what the client will access Chapter 6 Designing a Highly Available Solution with Windows Services 271 Figure 6-3. Creating a new Virtual Server to get to the applications on the cluster. Two nodes exist and what they share between them is a name and an IP address which the client will access to get to the resources hosted on both nodes. 10. In Figure 6-3 you have the option to create a new server or you can use one that s already created. Select which one you want and then click Next. 11. In the next illustration you can create a new resource group for your Virtual Server. Because I already made one prior to launching the wizard I m selecting it here. You can also create a new one if you want .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.