tài liệu LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật năng lượng nguyên I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở. | LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật năng lượng nguyên tử. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn an ninh trong các hoạt động đó. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức cá nhân trong nước người Việt Nam định cư ở nước ngoài tổ chức cá nhân nước ngoài tổ chức quốc tế tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Năng lượng nguyên tử là năng lượng được giải phóng trong quá trình biến đổi hạt nhân bao gồm năng lượng phân hạch năng lượng nhiệt hạch năng lượng do phân rã chất phóng xạ là năng lượng sóng điện từ có khả năng ion hoá vật chất và năng lượng các hạt được gia tốc. 2. Hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử xây dựng vận hành bảo dưỡng khai thác quản lý và tháo dỡ cơ sở hạt nhân cơ sở bức xạ thăm dò khai thác chế biến sử dụng quặng phóng xạ sản xuất lưu giữ sử dụng vận chuyển chuyển giao xuất khẩu nhập khẩu nguồn phóng xạ thiết bị bức xạ nhiên liệu hạt nhân vật liệu hạt nhân nguồn vật liệu hạt nhân và thiết 2 bị hạt nhân xử lý lưu giữ chất thải phóng xạ và các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 3. Bức xạ là chùm hạt hoặc sóng điện từ có khả năng ion hoá vật chất. 4. Nguồn bức xạ là nguồn phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ. 5. Nguồn phóng xạ là chất phóng xạ được chế tạo để sử dụng không bao gồm vật liệu hạt nhân. 6. Thiết bị bức xạ là thiết bị phát ra bức xạ hoặc có khả năng phát ra bức xạ. 7. Hoạt độ phóng xạ là đại lượng biểu thị số hạt nhân phân rã phóng xạ trong một đơn vị thời gian. 8. Chất phóng xạ là chất phát ra bức xạ do quá trình phân rã hạt nhân chuyển mức năng lượng hạt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    60    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.