LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH

căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh số 62/2006/QH11. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh. 1. Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: “2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền hợp tác đầu tư với doanh nghiệp sản xuất phim, doanh. | LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện ảnh số 62 2006 QH11. Điều 1 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện ảnh. 1. Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi bổ sung như sau 2. Tổ chức cá nhân nước ngoài người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền hợp tác đầu tư với doanh nghiệp sản xuất phim doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp phổ biến phim của Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp liên doanh. Đối với hình thức đầu tư thành lập liên doanh thì phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 51 vốn pháp định. 2. Điểm b khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 14 được sửa đổi bổ sung như sau 2. b Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 15 của Luật này. 3. c Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. 3. Bãi bỏ khoản 3 Điều 15. 4. Khoản 3 Điều 24 được sửa đổi bổ sung như sau 3. Đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước chủ đầu tư dự án sản xuất phim phải Chính phủ quy định cụ thể khoản này. 5. Điều 25 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 25. Sản xuất phim truyền hình Việc sản xuất phim truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam đài truyền hình đài phát thanh - truyền hình được cấp giấy phép hoạt động báo chí sau đây gọi chung là đài truyền hình đài phát thanh - truyền hình do người đứng đầu đài truyền hình đài phát thanh - truyền hình quyết định đầu tư và tổ chức sản xuất phim để phát sóng trên truyền hình phù hợp với quy định của pháp luật. 6. Khoản 2 Điều 28 được sửa đổi bổ sung như sau 2. Chỉ được bán cho thuê phim nhựa băng phim đĩa phim đã có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc đã có quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình đài phát thanh - truyền .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
160    97    2    29-11-2023
6    65    2    29-11-2023
22    69    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.