LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/ 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. 1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: “1. Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian. | . luật SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28 2001 QH10. Điều 1 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. 1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi bổ sung như sau 1. Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân vật thể và không gian văn hóa liên quan có giá trị lịch sử văn hóa khoa học thể hiện bản sắc của cộng đồng không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng truyền nghề trình diễn và các hình thức khác. 2. Bổ sung các khoản 14 15 và 16 Điều 4 như sau 14. Kiểm kê di sản văn hóa là hoạt động nhận diện xác định giá trị và lập danh mục di sản văn hóa. 15. Yếu tố gốc cấu thành di tích là yếu tố có giá trị lịch sử văn hóa khoa học thẩm mỹ thể hiện đặc trưng của di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh. 16. Bảo tàng là thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm bảo quản nghiên cứu trưng bày giới thiệu di sản văn hóa bằng chứng vật chất về thiên nhiên con người và môi trường sống của con người nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu học tập tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng. 3. Các khoản 1 4 và 5 Điều 13 được sửa đổi bổ sung như sau 1. Chiếm đoạt làm sai lệch di tích lịch sử - văn hoá danh lam thắng cảnh. 4. Mua bán trao đổi vận chuyển trái phép di vật cổ vật bảo vật quốc gia thuộc di 5. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật. 4. Điều 17 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 17 Nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thông qua các biện pháp sau đây 1. Tổ chức nghiên cứu sưu tầm kiểm kê phân loại di sản văn hóa phi vật thể 2. Tổ chức truyền dạy phổ biến xuất bản trình diễn và phục dựng các loại hình di sản văn hóa phi vật thể 3. Khuyến khích .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    88    2    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.