LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở số 56/2005/QH11 và Điều 121 của Luật đất đai số 13/2003/QH11. Điều 1 Điều 126 của Luật nhà ở được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 126. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các. | LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở số 56 2005 QH11 và Điều 121 của Luật đất đai số 13 2003 QH11. Điều 1 Điều 126 của Luật nhà ở được sửa đổi bổ sung như sau Điều 126. Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng sau đây được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam a Người có quốc tịch Việt Nam b Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư người có công đóng góp cho đất nước nhà khoa học nhà văn hoá người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước. 2. Người gốc Việt Nam không thuộc các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được cơ auan có thẩm auyền của Việt Nam cấp Giấy miễn thi thực và được Điều 2 Điều 121 của Luật đất đai được sửa đổi bổ sung như sau Điều 121. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng quy định tại Điều 126 của Luật nhà ở có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ sau đây a Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và Điều 107 của Luật này b Chuyển quyền sử dụng đất ở khi bán tặng cho để thừa kế đổi nhà ở cho tổ chức cá nhân trong nước người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để ở tặng cho nhà ở gắn liền với quyền

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    84    1    23-05-2024
53    80    2    23-05-2024
22    78    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.