Windows Server 2003 Pocket Administrator phần 9

Để thiết lập lại hoặc Default Domain Default Domain điều khiển GPO để thiết lập ban đầu của nó: dcgpofix / ignoreschema Theo mặc định, lệnh này làm mới cả hai chính sách mặc định. Việc chuyển đổi / ignoreschema chắc chắn là hầu hết các yêu cầu nếu bạn có thêm bất kỳ sửa đổi sơ đồ hoặc bất kỳ sơ đồ thay đổi | 230 Windows Server 2003 Pocket Administrator To run an application as a service 1. Launch the Global MMC console Quick Launch Area I Global MMC . 2. Move to Computers in Component Services Computer Management Component Services Computers . 3. Connect to the appropriate server if required Action New Computer and either type in the server name servername or use the Browse button to locate it. Click OK when done. 4. Locate the COM component you want to run as a service and right-click on it to select Properties from the context menu. 5. Move to the Activation tab and click Run as NT Service. Windows Server will warn you that it may reset some settings click OK. Next click Setup new service. 6. In the Service Setup dialog box choose the Startup Type set the Error Handling level and identify Dependencies. Click Create to set up the service. 7. Click OK to close the Properties dialog box. To enable and manage application partitions in Active Directory first enable partitions on the server 1. Launch the Global MMC console Quick Launch Area Global MMC . 2. Move to Computers in Component Services Computer Management Component Services Computers . 3. Connect to the appropriate server if required Action New Computer and either type in the server name servername or use the Browse button to locate it. Click OK when done. 4. Locate the server for which you want to enable partitions and right-click on it to select Properties from the context menu. Administering Application Servers 231 5. Move to the Options tab and check Enable Partitions. You can also enable Check local store when choosing partition for user but do so only if you want the server to locally store partitions as well as within AD. Click OK. 6. Next move to the AD Users and Computers portion of the Global MMC. Enable Advanced Features View Advanced Features . 7. Create partitions in the ComPartitions container Computer Management AD Users Computers System ComPartitions and create partition sets or groups of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    258    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.