Tài liệu LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng. 1. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như. | LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16 2003 QH11 Luật đấu thầu số 61 2005 QH11 Luật doanh nghiệp số 60 2005 QH11 Luật đất đai số 13 2003 QH11 và Luật nhà ở số 56 2005 QH11. Điều 1 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng. 1. Điều 7 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 7. Năng lực hoạt động xây dựng năng lực hành nghề xây dựng 1. Tổ chức cá nhân có đủ điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng hành nghề xây dựng được tham gia các hoạt động sau a Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng lập và thẩm định dự án đầu tư thiết kế xây dựng định giá xây dựng giám sát thi công và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình b Khảo sát xây dựng công trình c Thi công xây dựng công trình d Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đ Kiểm định chất lượng công trình xây dựng e Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Cá nhân hoạt động tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng thiết kế xây dựng giám sát thi công khảo sát xây dựng công trình phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp và phải chịu trách nhiệm cá nhân về công việc của mình. 3. Tổ chức hoạt động xây dựng phải có năng lực hoạt động xây dựng được xác định theo cấp bậc trên cơ sở năng lực hành nghề xây dựng của các cá nhân trong tổ chức kinh nghiệm hoạt động xây dựng khả năng tài chính thiết bị và năng lực quản lý của tổ chức. 4. Tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải có đủ năng lực quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. 5. Chính phủ quy định cụ thể về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và việc cấp chứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.