Tìm hiểu về LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật người cao tuổi. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Hội người cao tuổi Việt Nam. Điều 2. Người cao tuổi Người cao. | LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật người cao tuổi. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi trách nhiệm của gia đình Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Hội người cao tuổi Việt Nam. Điều 2. Người cao tuổi Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi 1. Người cao tuổi có các quyền sau đây a Được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn mặc ở đi lại chăm sóc sức khoẻ b Quyết định sống chung với con cháu hoặc sống riêng theo ý muốn c Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan d Được tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hoá giáo dục thể dục thể thao giải trí du lịch và nghỉ ngơi đ Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khoẻ nghề nghiệp và các g Được ưu tiên nhận tiền hiện vật cứu trợ chăm sóc sức khỏe và chỗ ở nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác h Được tham gia Hội người cao tuổi Việt Nam theo quy định của Điều lệ Hội i Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 2. Người cao tuổi có các nghĩa vụ sau đây a Nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức lối sống mẫu mực giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc gương mẫu chấp hành và vận động gia đình cộng đồng chấp hành chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của Nhà nước b Truyền đạt kinh nghiệm quý cho thế hệ sau c Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Điều 4. Chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi 1. Bố trí ngân sách hằng năm phù hợp để thực hiện chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 2. Bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    77    2    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.