LUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong. | LUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật khám bệnh chữa bệnh. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh người hành nghề khám bệnh chữa bệnh và cơ sở khám bệnh chữa bệnh điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh chữa bệnh và cơ sở khám bệnh chữa bệnh quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh áp dụng kỹ thuật phương pháp mới trong khám bệnh chữa bệnh sai sót chuyên môn kỹ thuật giải quyết khiếu nại tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh chữa bệnh điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh chữa bệnh. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Khám bệnh là việc hỏi bệnh khai thác tiền sử bệnh thăm khám thực thể khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận. 2. Chữa bệnh là việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu điều trị chăm sóc phục hồi chức năng cho người bệnh. 3. Người bệnh là người sử dụng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. 4. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này sau đây gọi chung là chứng chỉ hành nghề . 5. Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh có đủ điều kiện hoạt 6. Người hành nghề khám bệnh chữa bệnh là người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh chữa bệnh sau đây gọi chung là người hành nghề . 7. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh là cơ sở cố định hoặc lưu động đã được cấp giấy phép hoạt động và cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. 8. Lương y là người có hiểu biết về lý luận y dược học cổ truyền có kinh nghiệm khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp y dược .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.