Tìm hiểu về LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước. | LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập tổ chức hoạt động kiểm soát đặc biệt tổ chức lại giải thể tổ chức tín dụng việc thành lập tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với các đối tượng sau đây 1. Tổ chức tín dụng 2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 3. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng 4. Tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thành lập tổ chức hoạt động kiểm soát đặc biệt tổ chức lại giải thể tổ chức tín dụng việc thành lập tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Điều 3. Áp dụng Luật các tổ chức tín dụng điều ước quốc tế tập quán thương mại quốc tế và các luật có liên quan 1. Việc thành lập tổ chức và hoạt động kiểm soát đặc biệt tổ chức lại giải J1 Ẩ J Ẩ 1 r . r 1 J 1 1 1 J Ẩ 1 r 1 J. X 9 1 1 r 1 X nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và các luật khác có liên quan về thành lập tổ chức hoạt động kiểm soát đặc biệt tổ chức lại giải thể tổ chức tín dụng việc thành lập tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng thì áp dụng theo quy định của Luật này. 3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 4. Tổ chức cá nhân tham .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    1    06-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.