Quy định về LUẬT BƯU CHÍNH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật bưu chính. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bưu chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện,. | LUẬT BƯU CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật bưu chính. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bưu chính quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức cá nhân thực hiện tham gia thực hiện hoạt động bưu chính tại Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Hoạt động bưu chính gồm các hoạt động đầu tư kinh doanh cung ứng sử dụng dịch vụ bưu chính dịch vụ bưu chính công ích tem bưu chính. 2. Bưu gửi bao gồm thư gói kiện hàng hoá được chấp nhận vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính. 3. Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính trừ phương thức điện tử. 4. Dịch vụ bưu chính công ích là dịch vụ bưu chính được cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước gồm dịch vụ bưu chính phổ cập dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng an ninh và nhiệm vụ đặc thù khác. 5. Dịch vụ bưu chính phổ cập là dịch vụ bưu chính được cung ứng thường 6. Thư là thông tin trao đổi dưới dạng văn bản viết tay hoặc bản in có địa chỉ nhận hoặc không có địa chỉ nhận trừ ấn phẩm định kỳ sách báo tạp chí. 7. Thư không có địa chỉ nhận là thư không có thông tin liên quan đến người nhận trên thư trên bao bì của thư bao gồm cả thư để quảng cáo tuyên truyền. 8. Dịch vụ thư cơ bản là dịch vụ thư không có các yếu tố làm tăng thêm giá trị của dịch vụ. 9. Mạng bưu chính là hệ thống cơ sở khai thác bưu gửi điểm phục vụ bưu chính được kết nối bằng các tuyến vận chuyển và tuyến phát để cung ứng dịch vụ bưu chính. 10. Mạng bưu chính công cộng là mạng bưu chính do Nhà nước đầu tư và giao cho doanh nghiệp được chỉ định quản lý khai thác. 11. Điểm phục vụ bưu chính là nơi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    71    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.