VĂN BẢN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thi hành án hình sự. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất,. | LUẬT THI HÀNH Án hình SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật thi hành án hình sự. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc trình tự thủ tục tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án quyết định về hình phạt tù tử hình cảnh cáo cải tạo không giam giữ cấm cư trú quản chế trục xuất tước một số quyền công dân cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định án treo biện pháp tư pháp quyền nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự biện pháp tư pháp trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự biện pháp tư pháp. Điều 2. Bản án quyết định được thi hành 1. Bản án quyết định có hiệu lực pháp luật và đã có quyết định thi hành a Bản án hoặc phần bản án của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị theo trình tự phúc thẩm b Bản án của Toà án cấp phúc thẩm c Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Toà án. 2. Bản án hoặc quyết định của Tòa án được thi hành ngay theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 3. Quyết định của Toà án Việt Nam tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam chấp hành án và đã có quyết định thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài. 4. Bản án quyết định về áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh giáo dục tại xã phường thị trấn đưa vào trường giáo dưỡng. 1. Người chấp hành án là người bị kết tội và phải chịu hình phạt theo bản án đã có hiệu lực pháp luật. 2. Phạm nhân là người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn tù chung thân. 3. Thi hành án phạt tù là việc cơ quan người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc phạm nhân phải chịu sự quản lý giam giữ giáo dục cải tạo để họ trở thành người có ích cho xã hội. 4. Thi hành án tử hình là việc cơ quan có thẩm quyền tước bỏ quyền sống của người chấp hành án theo quy định của Luật

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.