Tìm hiểu LUẬT THANH TRA

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thanh tra. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Điều 2. Mục đích hoạt động thanh tra Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ. | LUẬT THANH TRA Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật thanh tra. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Điều 2. Mục đích hoạt động thanh tra Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục phòng ngừa phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật giúp cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật phát huy nhân tố tích cực góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước bảo vệ lợi ích của Nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét đánh giá xử lý theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách pháp luật nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. 2. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan tổ chức cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách pháp luật nhiệm vụ quyền hạn được giao. 3. Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành lĩnh vực đối với cơ quan tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành quy định về chuyên môn kỹ thuật quy tắc quản lý 2 4. Định hướng chương trình thanh tra là văn bản xác định phương hướng hoạt động thanh tra trong 01 năm của ngành thanh tra do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ. 5. Kế hoạch thanh tra là văn bản xác định nhiệm vụ chủ yếu về thanh tra của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong 01 năm do Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    192    1    06-12-2023
295    47    1    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.