Tìm hiểu về LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. 1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ. | LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70 2006 QH11. Điều 1 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. 1. Điều 1 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán niêm yết giao dịch kinh doanh đầu tư chứng khoán dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 2. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi bổ sung như sau 1. Hoạt động chào bán chứng khoán niêm yết giao dịch kinh doanh đầu tư chứng khoán dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán áp dụng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Sửa đổi bổ sung các khoản 1 5 13 20 22 23 và 26 bổ sung các khoản 8a 12a và 27a Điều 6 như sau 1. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử bao gồm các loại sau đây a Cổ phiếu trái phiếu chứng chỉ quỹ b Quyền mua cổ phần chứng quyền quyền chọn mua quyền chọn bán hợp đồng tương lai nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán c Hợp đồng góp vốn đầu tư d Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định. 5. Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành nhằm mang lại cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phần mới theo điều kiện đã được xác định. 8a. Hợp đồng góp vốn đầu tư là hợp đồng góp vốn bằng tiền hoặc tài sản giữa các nhà đầu tư với tổ chức phát hành hợp đồng nhằm mục đích lợi nhuận và được phép chuyển đổi thành chứng khoán khác. 2 12a. Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc tổ chức chào bán chứng khoán cho dưới một trăm nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet. 13. Tổ chức phát hành là tổ chức .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.