Quy định về LUẬT CHỨNG KHOÁN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán. C h ương I NH ỮN G QU Y Đ ỊN H C HU N G Đ iều 1 . Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư. | LU ẬT CH ỨNG KHOÁN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Chương I NH ỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng niêm yết giao dịch kinh doanh đầu tư chứng khoán dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đi ều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 2. Tổ chức cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đi ều 3. Áp dụng Luật Chứng khoán các luật có liên quan và điều ước quốc tế 1. Hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng niêm yết giao dịch kinh doanh đầu tư chứng khoán dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán áp dụng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện điều ước quốc tế phù hợp với lộ trình hội nhập và cam kết quốc tế. Đi ều 4. Nguyên tắc hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán 2 1. Tôn trọng quyền tự do mua bán kinh doanh và dịch vụ chứng khoán của tổ chức cá nhân. 2. Công bằng công khai minh bạch. 3. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. 4. Tự chịu trách nhiệm về rủi ro. 5. Tuân thủ quy định của pháp luật. Đi ều 5. Chính sách phát triển thị trường chứng khoán 1. Nhà nước có chính sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế các tầng lớp nhân dân tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán nhằm huy động các nguồn vốn trung hạn và dài hạn cho đầu tư phát triển. 2. Nhà nước có chính sách quản lý giám

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.