LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao. | LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 72 2006 QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các tổ chức cá nhân có liên quan. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức cá nhân sau đây 1. Doanh nghiệp tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức quy định tại Điều 6 của Luật này 3. Người bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 4. Tổ chức cá nhân có liên quan đến việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau đây gọi là người lao động đi làm việc ở nước ngoài là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật này. 2. Hợp đồng cung ứng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài về điều kiện nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp tổ chức sự nghiệp với người lao động về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
242    102    1    02-03-2024
2    59    2    02-03-2024
100    111    8    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.