TÀI LIỆU : LUẬT HIẾN, LẤY, GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN, LẤY XÁC

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và. | LUẬT HIẾN LẤY GHÉP MÔ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ HIẾN LẤY XÁC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 75 2006 QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác tổ chức hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. 2. Việc truyền máu ghép tủy không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức cá nhân Việt Nam người Việt Nam định cư ở nước ngoài tổ chức cá nhân nước ngoài có liên quan đến hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác tại Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Mô là tập hợp các tế bào cùng một loại hay nhiều loại khác nhau để thực hiện các chức năng nhất định của cơ thể người. 2. Bộ phận cơ thể người là một phần của cơ thể được hình thành từ nhiều loại mô khác nhau để thực hiện các chức năng sinh lý nhất định. 3. Noãn là tế bào trứng. 4. Phôi là sản phẩm của quá trình phát triển do sự kết hợp giữa noãn và tinh trùng. 5. Bộ phận cơ thể không tái sinh là bộ phận sau khi lấy ra khỏi cơ thể người thì cơ thể không thể sản sinh hoặc phát triển thêm bộ phận khác thay thế bộ phận đã lấy. 6. Hiến mô bộ phận cơ thể người là việc cá nhân tự nguyện hiến mô bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc sau khi chết. 7. Lấy mô bộ phận cơ thể người là việc tách mô bộ phận từ cơ thể người hiến khi còn sống hoặc sau khi chết. 8. Ghép mô bộ phận cơ thể người là việc cấy ghép mô bộ phận tương ứng của cơ thể người hiến vào cơ thể của người được ghép. 9. Chết não là tình trạng toàn não bộ bị tổn thương nặng chức năng của não đã ngừng hoạt động và người .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.