Tìm hiểu LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thể dục, thể I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Điều 2. Đối tượng áp dụng. | LUẬT THỂ DỤC Thể thao CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 77 2006 QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về thể dục thể thao. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức và hoạt động thể dục thể thao quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động thể dục thể thao. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức cá nhân tham gia hoạt động thể dục thể thao tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động thể dục thể thao tại Việt Nam. Điều 3. Áp dụng Luật thể dục thể thao 1. Hoạt động thể dục thể thao và quản lý hoạt động thể dục thể thao phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. Điều 4. Chính sách của Nhà nước về phát triển thể dục thể thao 1. Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khoẻ thể lực tầm vóc người Việt Nam góp phần cải thiện đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân tăng cường hợp tác giao lưu quốc tế về thể thao nâng cao sự hiểu biết giữa các quốc gia dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 1 Tăng dần đầu tư ngân sách nhà nước dành quỹ đất và có chính sách phát huy nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất đào tạo bồi dưỡng nhân lực phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao để đào tạo thành những tài năng thể thao nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao phát triển một số môn thể thao đạt trình độ thế giới. 2. Khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp thể dục thể thao thành lập cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện vui chơi giải trí của nhân dân bảo đảm để các cơ sở thể thao

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    642    20    06-12-2023
4    29    1    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.