Tài liệu LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Điều 2. Đối tượng áp dụng. | LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 78 2006 QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về quản lý thuế. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định việc quản lý các loại thuế các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Người nộp thuế a Tổ chức hộ gia đình cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế b Tổ chức hộ gia đình cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước sau đây gọi chung là thuế do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật c Tổ chức cá nhân khấu trừ thuế tổ chức cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế. 2. Cơ quan quản lý thuế a Cơ quan thuế gồm Tổng cục thuế Cục thuế Chi cục thuế b Cơ quan hải quan gồm Tổng cục hải quan Cục hải quan Chi cục hải quan. 3. Công chức quản lý thuế gồm công chức thuế công chức hải quan. 1 4. Cơ quan nhà nước tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế. Điều 3. Nội dung quản lý thuế 1. Đăng ký thuế khai thuế nộp thuế ấn định thuế. 2. Thủ tục hoàn thuế miễn thuế giảm thuế. 3. Xoá nợ tiền thuế tiền phạt. 4. Quản lý thông tin về người nộp thuế. 5. Kiểm tra thuế thanh tra thuế. 6. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 7. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế. 8. Giải quyết khiếu nại tố cáo về thuế. Điều 4. Nguyên tắc quản lý thuế 1. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức cá nhân. Cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế. 2. Việc quản lý thuế được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Việc quản lý thuế phải bảo đảm công khai minh bạch bình đẳng bảo đảm quyền và lợi ích

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
454    49    3    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.