Tìm hiểu về LUẬT CƯ TRÚ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về cư trú. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm. | LUẬT CƯ TRÚ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về cư trú. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình tự thủ tục đăng ký quản lý cư trú quyền trách nhiệm của công dân hộ gia đình cơ quan tổ chức về đăng ký quản lý cư trú. Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã phường thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với cơ quan tổ chức hộ gia đình công dân Việt Nam người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống. Điều 3. Quyền tự do cư trủ của công dân Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú tạm trú. Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Điều 4. Nguyên tắc cư trủ và quản lý cư trủ 1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 1 2. Bảo đảm hài hoà quyền lợi ích hợp pháp của công dân lợi ích của Nhà nước cộng đồng và xã hội kết hợp giữa việc bảo đảm quyền tự do cư trú các quyền cơ bản khác của công dân và trách nhiệm của Nhà nước với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 3. Trình tự thủ tục đăng ký thường trú tạm trú phải đơn giản thuận tiện kịp thời chính xác công khai minh bạch không gây phiền hà việc quản lý cư trú phải bảo đảm hiệu quả. 4. Mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký mỗi người chỉ được đăng ký thường trú đăng ký tạm trú tại một nơi. Điều 5. Bảo đảm điều kiện thực hiện quyền tự do cư trủ và hoạt động quản lý .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.