PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008; Ủy banTthường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Pháp lệnh này quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện. | PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05 2008 NQ-UBTVQH12 NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2008 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Căn cứ Nghị quyết số 11 2007 QH12 về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2008 Ủy banTthường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển. CHƯƠNGI NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Pháp lệnh này quy định về thẩm quyền trình tự thủ tục bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thi hành án dân sự thực hiện tương trợ tư pháp và thẩm quyền trình tự thủ tục thả tàu biển đang bị bắt giữ. Điều 2. Đối tượng áp dụng Pháp lệnh này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam và cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài có liên quan đến giải quyết khiếu nại hàng hải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thi hành án dân sự và tương trợ tư pháp làm phát sinh quyền bắt giữ tàu biển. Điều 3. Thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển 1. Tòa án nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có cảng biển cảng thủy nội địa sau đây gọi là cảng mà tàu biển bị yêu cầu bắt giữ đang hoạt động hàng hải có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển đó để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải thi hành án dân sự thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài. Trường hợp cảng có nhiều bến cảng thuộc địa phận các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác nhau thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có bến cảng mà tàu biển bị yêu cầu bắt giữ đang hoạt động hàng hải có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển đó. 2. Tòa án nhân dân đang giải quyết vụ án dân sự Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi Hội đồng Trọng tài thụ lý vụ tranh chấp có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển. 3. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét quyết định Tòa án có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển trong trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
542    4    1    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.