PHÁP LỆNH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm. | PHÁP LỆNH C ỦA UỶ BANTIIƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 13 1999 PL -UBTVQH10 NGÀY 27 THÁnG 4 NĂM 1999 BẢO VỆ QUYỀN L ỢI NGƯỜI TI ÊU DÙNG Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước nâng cao trách nhiệm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 1999 Pháp lệnh này quy định việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. CHƯƠNG I NH ỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Người tiêu dùng là người mua sử dụng hàng hoá dịch vụ cho mục đích tiêu dùng sinh hoạt của cá nhân gia đình và tổ chức. Điều 2 Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Cơ quan nhà nước tổ chức kinh tế tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục động viên nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điều 3 Nhà nước khuyến khích việc tiêu dùng hợp lý tiết kiệm. Nhà nước có chính sách biện pháp để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần củng cố các doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ thuộc nhu cầu thiết yếu có chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhà nước khuyến khích mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điều 4 Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ phục vụ tiêu dùng trong nước tổ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    88    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.